ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลอง1ขวา21 ขวาฝั่งขวาหมู่ที่8

    ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 530/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา หมู่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 14.00น. รายละเอียดแนบท้ายนี้