ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 766/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7   ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 14.00น. ผู้ใดสนใจจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้