สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน