รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้