ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการอบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 768/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดชลดนัย เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 14.00น. ผู้ใดสนใจจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้