ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งขวา หมู่ที่ 10

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 770/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งขวา ฟมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 14.00น. ผู้ใดสนใจจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้