ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 300/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่  8 พฤศจิกายน  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ารที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา  10.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้