ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 301/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่  7 พฤศจิกายน  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่  9 พฤศจิกายน  2561 เวลา  10.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้