ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างหอพระและลานเคารพธงชาติหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 309/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างหอพระและลานเคารพธงชาติหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน  2561 เวลา  11.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้