รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้