ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 512/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารธระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 132 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยบริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่  20 ธันวาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม  2561 เวลา  10.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้