ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9,13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 1/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9,13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่  4 มีนาคม  2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 6 มีนาคม  2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้