ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสมนึก น้อยเหน่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 744/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน นางสมนึก น้อยเหน่ หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล๊อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่  18 กุมภาพันธ์  2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้