ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 743/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างวัดสำราญ  หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม  2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้