ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 626/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยบริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ขายซึ่งจะดำเนินการส่งมอบพัสดุ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น. และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันส่งมอบพัสดุ ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้

เอกสารแนบ