ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 539/2562 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคราชการโยธา เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 30 เมษายน  2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้