ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ จ.ส.อ. สมพงษ์ ทองเนื้อดี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้