ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021-ทล.311 หมู่ที่ 11

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 145/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021-ทล.311 หมู่ที่ 11  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้