ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 สายรอบหนองฟ้าลงมัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 10/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8  สายรอบหนองฟ้าลงมัน ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้