ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บล 4900 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บล 4900 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 5,133.86 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้