ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 146/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย นายพัชร ดวงศิริ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ