ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 331/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บรเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย นายพัชร ดวงศิริ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้