ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 138/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้