ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝน บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 332/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝน บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย นายพชร ดวงศิริ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้