ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 79,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้