ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนต่อขยาย สายซอย2 หมู่ที่ 10

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 769/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนต่อขยาย สายซอย 2 หมู่ที่10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561ในเวลา 14.00น. รายละเอียดแนบท้ายนี้