ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศาลา SML หมู่ที 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศาลา SML หมู่ที 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 254,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้