ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021-ประตูน้ำโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021-ประตูน้ำโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 392,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้