ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้านร.ต.สุวรรณ์ พังพิศ หมู่ที่ 9

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้านร.ต.สุวรรณ์ พังพิศ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยนายอัฒพร รอดโฉม เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลา 14.00น. รายละเอียดแนบท้ายนี้