ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านอัยการมานะพันธ์ หมู่ที่5

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 11/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านอัยการมานะพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยหจก.เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ในเวลา 11.00น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้