ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 72/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย  โดยหจก.เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ขาย ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบงาน ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ในเวลา 13.00น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้