ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ใหญ่เต็ก หมู่ที่4

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 130/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ใหญ่เต็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยหจก. พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ในเวลา 13.00น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้