ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้่น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,079,000 (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้