ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางสายแยก ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่3-4

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่3-4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร 2,465,000 (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดต่างๆตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้