ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศาลา SML หมู่ที่ 5

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 138/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศาลา SML หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่  25 เมษายน  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  2561 เวลา  10.00น. รายละเอียดแนบท้ายนี้