ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารประตูน้ำ(คลองตาปิ่น)หมู่ที่ 13

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 131/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารประตูน้ำ (คลองตาปิ่น) หมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่  16 พฤษภาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม  2561 เวลา  10.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้