ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 263.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 1,052 ตารางเมตร และทางเชื่อม จำนวน 8.00 ตารางเมตร คิดเป็นเงินพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 622,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร 608,000.00 บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดต่างๆตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ถนน คสล. หมู่ที่ 12 ข้างวัดธรรมมิกาวาส

ปริมาณงาน

แบบก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12