ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายในเชื่อมต่อวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 11

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 481/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายในเชื่อมต่อวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้