ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านผู้ใหญ่จวน หมู่ที่ 5

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 225/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านผู้ใหญ่จวน หมู่ที่ 5   ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้