ประกาศรายงานผลการขายเอกสารและรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 622,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร 608,000.00 บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.