ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 263.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 1,052 ตารางเมตร และทางเชื่อมจำนวน 8.00 ตารางเมจร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 622,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร 608,000.00 บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12