ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,392,000.00 บาท (หนุ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร 1,360,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมา

 

 

เอกสารแนบ