ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า k) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 263.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 1,052 ตารางเมตร และทางเชื่อมจำนวน 8.00 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 622,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 608,000.00 บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) นั้น