ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11

ตามที่ อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,392,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่มีงบประมาณในการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,360,000.00 บาท (หนุ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้