รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เสร็จเรียบร้อย

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง