ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงห้องทำงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 500/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้