ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 502/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้