สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย-คลองมะขามเทศ หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย-คลองมะขามเทศ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 680,000.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้