ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปรับปรุงบ่อพักสายประตูชัย หมู่ที่ 1

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 73/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปรับปรุงบ่อพักสายประตูชัย หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้