ประกาศตรวจรับพัสดูโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 224/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้